This is default featured slide 1 title
This is default featured slide 2 title
This is default featured slide 3 title
This is default featured slide 4 title
This is default featured slide 5 title

Bài kinh báo hiếu: KHAI KINH KỆ

kinh bao hieu Pháp Phật cao sâu rất nhiệm màu Nghìn muôn ức kiếp dễ gặp đâu Nay con nghe thấy xin chăm tụng, Mong Đức Như Lai chỉ nghĩa mầu Kính Lạy đức Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Con Yêu Mẹ – Tình Mẫu Tử – Chăm Sóc Mẹ – Phụng Dưỡng Mẹ – Báo Hiếu Mẹ