Kinh Báo Hiếu

Bài kinh báo hiếu: HỒI HƯỚNG

kinh bao hieu Tụng kinh công đức thù thắng hạnh Vô biên thắng phước giai hồi hướng Phổ nguyện pháp giới chư chúng sanh Tốc vãng vô lượng quang Phật sát. Nguyện tiêu tam chướng trừ phiền não Nguyện đắc trí chân minh liễu Phổ nguyện tội chướng tất tiêu trừ Thế thế thường hành Bồ tát đạo, more »

Bài kinh báo hiếu: SÁM MỤC LIÊN

kinh bao hieu Con quỳ lạy Phật Thích Ca Chứng minh đệ tử tên là Mục Liên Lòng con mộ đạo tu hiền Xuất gia theo Phật cầu nguyền hôm nay Nghe kinh Phật thuyết bảy ngày Minh tâm kiến tánh Như Lai trọn lành Lục thông đầy đủ nên danh Muốn tìm cha mẹ lòng thành gắng more »

Bài kinh báo hiếu: PHÁT NGUYỆN

kinh bao hieu Đệ tử chúng con tùy thuận tu tập. Phổ Hiền Bồ Tát 10 chúng đại nguyện. Một là lễ kính Chư Phật Hai là Xưng Tán Như Lai Ba là rộng tu cúng đường Bốn là sám hối nghiệp chướng Năm là tùy hỷ công đức Sáu là thỉnh chuyển pháp luân Bảy là thỉnh more »

Bài kinh báo hiếu: MA HA BÁT NHÃ BA LA – MẬT ĐA TÂM KINH

kinh bao hieu Khi ngài Quán tự Tại Bồ tát thực hành sâu sa pháp Bát nhã ba la mật đa. Ngài soi thấy năm uẩn đều không, độ thoát hết thảy khổ ách. Nầy ông Xá Lợi Tử! Sắc chẳng khác không, không chẳng khác sắc, sắc tức là không, không tức là sắc Thọ, Tưởng, Hành, more »

Bài kinh báo hiếu: LỜI PHẬT DẶN

kinh bao hieu A Nan: ta xem chúng sanh,dẫu làm được người, lòng còn ngu muội, chẳng nghĩ mẹ cha, công đức kể ra, như non như bể, chẳng cung chẳng kính, chẳng hiếu chẳng từ, mẹ mang thai con, trong vòng mười tháng, ngồi đứng không yên, như mang gánh nặng, ăn uống chẳng ngon, như người more »

Bài kinh báo hiếu: ĐỆ THẬP ÂN – MẸ TRỌN ĐỜI THƯƠNG YÊU CON

kinh bao hieu Công cha,cùng đức mẹ; Cao sâu,tựa vực Trời, Mẹ già, hơn trăm tuổi, Vẫn thương, con tám mươi Bao giờ, ân oán hết? Tắt nghỉ, cũng chẳng thôi…

Bài kinh báo hiếu: ĐỀ CỨU ÂN – VÌ SANH CON MÀ LÒNG TẠO BAO ÁC NGHIỆP

kinh bao hieu Mẹ trải bao gian khổ, Công lao, tựa vực trời. Bồng bế, cùng nuôi nấng; Mong sao con ăn chơi, Nhường cơm, cùng xẻ áo; Mẹ đói rách, cũng vui! Khôn lớn, tình đôi lứa; Gây dựng cho nên người.

Bài kinh báo hiếu: ĐỆ BÁT ÂN – ĐI XA LÒNG MẸ NHỚ THƯƠNG

kinh bao hieu Từ biệt, lòng khôn nhẫn; Sanh ly,dạ đáng thương; Con đi đường xa cách Mẹ ở chốn tha hương, Ngày, đêm thương tưởng nhớ; Sớm, tối vẫn vấn vương Như vượn,thương con đỏ, Khúc, khúc, đoạn can trường?…

Bài kinh báo hiếu: ĐỆ THẤT ÂN – TẮM GỘI GIẶT GIŨ

kinh bao hieu Vốn người, có nhan sắc; Lại thêm, phấn sáp xông, Mày xanh, như liễu lục; Má đỏ, tựa sen hồng, Giặt giũ, khăn cùng tã; Dáy dơ,chẳng quản công Cốt sao, quần áo sạch, Búi tóc gọn là xong.

Bài kinh báo hiếu: ĐỆ LỤC ÂN – BÚ MỚM NUÔI NẤNG

kinh bao hieu Đức mẹ, dày như đất, Công cha, thẳm tựa trời. Chở che, coi bình đẳng; Cha mẹ cũng thế thôi! Chẳng quản, câm mù điếc! Chẳng hiềm, quắp, chân tay! Bởi vì, con ruột thịt; Trọn đời dạ chẳng khuây