Bài kinh báo hiếu: SÁM MỤC LIÊN

kinh bao hieuCon quỳ lạy Phật Thích Ca

Chứng minh đệ tử tên là Mục Liên

Lòng con mộ đạo tu hiền

Xuất gia theo Phật cầu nguyền hôm nay

Nghe kinh Phật thuyết bảy ngày

Minh tâm kiến tánh Như Lai trọn lành

Lục thông đầy đủ nên danh

Muốn tìm cha mẹ lòng thành gắng công

Đền ơn cho bú ẵm bồng

Liền dùng đạo nhãn xem vòng thế gian

Thấy vong mẹ khổ muôn ngàn

ốm gầy đói khát trong đàng quỉ ma,

Mục Liên kêu mẹ khóc la,

Đau lòng thương mẹ đọa sa diêm đình

Thanh đề nhìn thấy con mình

Mục Liên cứu mẹ hết tình gắng công

Con ơi! Mẹ đói trong lòng

Mục Liên nghe nói khóc ròng thở than

Vội vàng trở lại thế gian

Bới cơm một bát đem sang mẹ mừng

Và cơm vô miệng nửa chừng

Chén cơm hóa lửa phừng phừng thành than

Mục Liên xem thấy kinh hoàng

Trong lòng đau đớn khóc than buồn tình

Mẹ ơi! Niệm Phật độ mình,

Trở về lạy Phật cầu xin mẹ già

Thích Ca đức Phật phân qua

Mẹ người tội nặng sâu xa nghiệp hành

Ta truyền cứu tế pháp lành

Cần cầu Tăng chúng tịnh thanh chú quyền

Cầu cho phụ mẫu hiện tiền

Lục thân quyến thuộc bình yên điều hòa

Bảy đời phụ mẫu đã qua

Về trời hưởng phước sáng lòa hào quang

Vui chơi thong thả thanh nhàn

Ngày Rằm tháng bảy lập đàn trai tăng

Sắm cơm trăm món đồ ăn,

Trái cây ngũ quả hương đăng rõ rang

Chiếc giường bốn nước mùng màn

Dầu, đường trà lá, bạc vàng đựng cơm

Những đồ vật quí bông thơm,

Thành tâm dọn tiệc, Lan Bồn phân minh

Cúng đường Tam Bảo cầu kinh

Chưtăng tịnh giới giữ gìn nghiêm trang

Cầu cho thí chủ trai đàn

Tâm hành thiền định vái ban chúc nguyền

Thanh Đề khổ ách hết liền

Ngày Rằm tháng bảy thành tiên về trời

Noi gương hiếu thảo đời đời

Xót thương phụ mẫu hiện thời nuôi con

Nhai cơm cho bú hao mòn

Ơn sâu nghĩa nặng thương con hết lòng

Trời cao đất rộng mênh mông,

Biển hồ lai láng sánh đồng Thái Sơn

Tu hành báo tử trọng ân

Độ đời ba cõi sạch trơn trọn lành

Mục Liên đại hiếu tu hành

Báo ân phụ mẫu nên danh độ thời.

Nguyện cầu thí chủ khắp nơi

Cửu huyền thất tổ đồng thời vãng sanh

Sen vàng chín phẩm nên danh

Về nơi tịnh độ đến thành lạc bang

Nguyện cho quốc thới dân an

Khắp cùng pháp giới đạo tràng tịnh thanh

Nguyện cùng cả thảy chúng sanh

Đông lo tu niệm vãng sanh sen vàng

Cùng Danh Mục:

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>