Bài kinh báo hiếu: PHÁT NGUYỆN

kinh bao hieuĐệ tử chúng con tùy thuận tu tập. Phổ

Hiền Bồ Tát 10 chúng đại nguyện.

Một là lễ kính Chư Phật

Hai là Xưng Tán Như Lai

Ba là rộng tu cúng đường

Bốn là sám hối nghiệp chướng

Năm là tùy hỷ công đức

Sáu là thỉnh chuyển pháp luân

Bảy là thỉnh Phật trụ thế

Tám là thường theo Phật học

Chín là tùy thuận chúng sinh

Mười là khắp đều hồi hướng

Cùng Danh Mục:

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>