Bài kinh báo hiếu: MA HA BÁT NHÃ BA LA – MẬT ĐA TÂM KINH

kinh bao hieuKhi ngài Quán tự Tại Bồ tát thực hành sâu sa pháp Bát nhã ba la mật đa. Ngài soi thấy năm uẩn đều không, độ thoát hết thảy khổ ách.

Nầy ông Xá Lợi Tử! Sắc chẳng khác không, không chẳng khác sắc, sắc tức là không, không tức là sắc Thọ, Tưởng, Hành, Thức cũng đều như thế.

Này ông Xá Lợi Tử! Tướng “không” của mọi pháp, không sinh không diệt, không nhơ, không sạch, không thêm, không bớt.

Cho nên trong “chân không” không có sắc không có thọ, tưởng, hành, thức, không có mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý, không có sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp, không có nhãn giới cho đến không có ý thức giới, không có vô minh cũng không có cái hết vô minh, cho đến không có già chết, cũng không có cái hết già chết, không có Khổ, Tập, Diệt, Đạo không có trí tuệ, cũng không có chứng đắc, bởi vì vô sở đắc.

Bồ tát y theo Bát nhã ba la mật đa nên tâm không quản ngại, vì không quản ngại nên không sợ hãi, xa hẳn mộng tưởng điên đảo, đạt tới cứu cánh Niết Bàn.

Ba đời Chư Phật y vào Bát nhã ba la mật đa, nên được đạo quả vô thượng chính đẳng chính giác.

Cho nên biết Bát Nhã ba la mật đa là đại thần chú, là đại minh chú, là vô thượng chú, là vô đẳng đẳng chú, trừ được hết thảy khổ,chân thực không hư.

Vì vậy nói chú Bát nhã ba la mật đa,liền nói bài chú ấy rằng: “Yết đế, yết đế, ba la yết đế, ba la tăng yết đế, bồ đề tát bà ha”

Cùng Danh Mục:

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>