Bài kinh báo hiếu: LỜI PHẬT DẠY BÁO HIẾU

kinh bao hieu-Này A Nan con, về bên nam giới, trong lúc bình sinh, thường thường lui tới, những chốn chùa chiền, nhờ có nhân duyên, nghe Kinh lễ Phật kính mến Tăng già, nợ trần đã qua, hồn về cõi Phật bao nhiêu xương trắng,nhắc thấy nặng hơn là xương nam giới, còn như nữ giới, trong lúc bình sinh, nhiền lần sinh nở, nuôi nấng con thơ, tổn hao khí huyết, mỗi một kỳ sinh, máu đặc trong mình chảy ra sáu đấu, mỗi người con bú, tám thùng bốn đấu, sữa ở trong mình, giảm bớt tinh anh, cho nên xương nhẹ và có sắc đen.

Tôi nghe Phật nói,thương xót vô cùng,như dao cắt ruột; nước mắt chứa chan, hai hàng châu lệ, mà bạch Phật rằng:

-Lạy đức Thế Tôn, công ơn cha mẹ, như non như bể, thăm thẳm nghìn trùng, lấy gì báo đáp, cúi xin Đức Phật, rủ lòng thương xót, dạy bảo chúng con.

- Nầy A Nan con! Về ân đức mẹ. trong vòng mười tháng đi lại nặng nề, cưu mang nhọc mệt, khổ không kể xiết.

Khi vừa một tháng ở trong thai mẹ, khác gì hạt sương, dính trên hạt cỏ, sớm còn tụ đọng, trưa đã tiêu tan, khó lòng giữ được.

Khi được hai tháng, ở trong thai mẹ, hình như sữa đặc, đã chắc gì đâu.

Khi được ba tháng, ở trong thai mẹ, ví như cục máu, đông đặc đỏ ngầu, vô tri vô giác.

Khi được bốn tháng, ở trong thai mẹ, mới mang hình người.

Khi được năm tháng, ở trong thai mẹ, mới đủ năm hình chân tay đầu tóc.

Khi được sáu tháng, ở trong thai mẹ, sáu can mới đủ, mắt tai mũi lưỡi, thân hình và ý.

Khi được bảy tháng,ở trong thai mẹ,mới sinh đầy đủ, ba trăm sáu mươi, những cái đốt xương, cùng là tám vạn, bốn nghìn chân lông.

Khi được tám tháng, ở trong thai mẹ, phủ tạng mới sinh, ý chí mới đủ, chí khiếu mới thông.

Khi được chín tháng, ở trong thai mẹ, mới đủ hình người, ngồi trong bụng mẹ, khát uống nguyên khí,không ăn hoa quả cùng là ngũ cốc, sinh tạng rủ xuống, thực tạng hướng lên, có một dãy núi, gồm có ba quả. Một là Tu Di, hai là núi Nghiệp, ba là núi máu, núi nầy đồng thời, hóa ra dòng máu, rót vào trọng miệng.

Ở trong thai mẹ,trong vòng mười tháng,trăm phần toàn vẹn mới đến ngày sinh. Nếu có con hiếu, chắp tay thu hình, thuận lối mà ra, không đau lòng mẹ, nếu là con bạc dẫy giụa bải bơi, khiến đau lòng mẹ, buốt chói từng hồi, như đâm như xỉa, như cấu như cào, như nghìn mũi dao đâm vào gan ruột, đau đớn vô cùng, nói sao cho xiết, sinh được thân nầy, mừng thay vui thay,yêu thay mến thay !

Phật bảo A Nan: Công ơn từ mẫu, gồm có mười điều, phàm kẻ làm con, phải lo .

Nhứng gì là mười ?

1) Nhớ ơn mẹ ta, chín tháng mười ngày, cưu mang nặng nhọc.

2) Nhớ ơn mẹ ta, khi sinh lúc nở, đau đớn vô cùng.

3) Nhơ ơn mẹ ta, khi sinh lúc nở, quên cả lo âu.

4) Nhớ lại công ơn, mẹ ăn miếng đắng, lại nhỏ miếng ngọt dành dụm cho con.

5) Nhớ lại công ơn,chỗ ướt mẹ nằm,chỗ ráo xê con.

6) Nhớ ơn mẹ ta, ba năm bú mớm, nuôi nấng thuốc thang, trong khi sài đẹn.

7) Nhớ ơn mẹ ta,giặt đệm hong phơi áo quần dơ dáy, ô uế tanh hôi, mẹ đành cam chịu

8) Nhớ ơn mẹ ta,khi đi đâu xa,vì thương nhớ con trong lòng cầy cậy, một chút chẳng ngơi.

9) Nhớ công ơn mẹ, vì sanh nuôi con, mà mẹ cam lòng, tạo bạo ác nghiệp.

10) Nhớ công ơn mẹ, lòng rất thương con, trọn đời yêu dấu, không phút nào ngơi.

Cùng Danh Mục:

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>