Bài kinh báo hiếu: LỜI PHẬT DẶN

kinh bao hieuA Nan: ta xem chúng sanh,dẫu làm được người, lòng còn ngu muội, chẳng nghĩ mẹ cha, công đức kể ra, như non như bể, chẳng cung chẳng kính, chẳng hiếu chẳng từ, mẹ mang thai con, trong vòng mười tháng, ngồi đứng không yên, như mang gánh nặng, ăn uống chẳng ngon, như người mang bệnh ngày tháng thoi đưa, đến khi sanh nở, chịu khổ mọi đường, phút giây hay dở, kinh sợ vô thường, như giết trâu dê, máu me lai láng, còn nhiều khổ nữa, mới được thân này, ăn đắng nuốt cay, nhả bùi nhả ngọt, nâng niu dưỡng dục, giặt giũ dáy dơ, không nề gian khổ, bức bối nồng nàn, rét mướt cơ hàn, lầm than tâm khổ, mẹ nằm chỗ ướt, ráo để xê con, ba năm bú mớm, bồng bế nâng niu,dạy bảo đủ điều, lễ nghi phép tắc cho ăn đi học tìm đủ mọi nghề, đưa đón đi về, cần lao chăm chỉ, chẳng kể gì công.

Trái gió dở trời, tuần trăng cuốn gió bệnh nọ chứng kia, bông hoa sài đẹn, thang thuốc đâu đâu, một mình lo lắng, chạy ngược chạy xuôi, năm canh vò võ, bệnh con có khỏi, lòng mẹ mới yên, mong con lớn lên, con thảo con hiền, để mà trông cậy.

Không ngờ ngày nay, hóa con bất hiếu, mẹ già cha yếu, con chẳng đỡ đần, cãi vã song thân, nói năng cắn cẩu, giường đôi mắt chẫu, khinh rẻ mẹ cha chú bác ông bà, cô gì chẳng nể, anh em cũng kệ, đánh lộn xẩy ra, ô nhục nước nhà, bất trung bất nghĩa, bất hiếu bất lương, phép nước coi thường, mẹ cha cũng kệ, xóm giềng chẳng nể, chửu bới nhau luôn, sớm tối ra vào, chẳng thưa chẳng gửi, nói năng càn rở, tự ý làm bừa, cha mẹ cũng thừa, thấy trên cũng mặc! Bé thì ai chấp; người những nâng niu, dần khôn lớn, gai ngạnh mọi điều, chẳng hòa chẳng thuận, thường hay sân hận, bỏ cả bạn lành, giao du bạn ác, tập thói xa hoa, chơi khắp gần xa, thất thường điên đảo, bị kẻ dỗ dành, mất cả thân danh, bỏ làng trốn mất, trái ý mẹ cha ly biệt quê nhà, chẳng nhìn quê quán hoặc vì buôn bán, hoặc bởi tòng quân, tiêm nhiễm dần dần, trở nên lưu luyến, vợ nọ con kia, chẳng thiết đi về, quê hương bổn quán, ở đất nước người, lại hay rong chơi, bị người lừa gạt, tai vạ liên miên, pháp luật gia đình, tù lao cầm cố, cực khổ mọi điều, chẳng may yếu đau, chứng kia tật nọ, ở chốn tha hương, ai kề thích thân, ai người thang thuốc, mẹ cha cách biệt, thân thích biết đâu, cam chịu ưu sầu, quê người đất khách; khốn khổ gầy còm, không người trông nom, bị người khinh rẻ, lang thang đường ngõ, vì thế chết đi; không người mai tang, chương phềnh, thối nát, giãi nắng dầu mưa, hài cốt bãi bừa, chó cầy nhai xé!…

Mẹ cha thân thuộc, khi được tin buồn luống những đau thương, ruột như dao cắt, hai hàng nước mắt, lã chã chứa chan, hoặc vì quá thương, kết thành bệnh khí, hoặc là đến chết, làm quỷ ôm thây, chẳng để cho ai, khư khư giữ mãi.

Hoặc là vì con, chẳng chăm học tập, chỉ mải rong chơi, nay đây mai đó, cùng bạn vô loài, làm điều vô ích, giao du trộm cắp chẳng sợ lệ làng, chè riệu nghênh ngang, đánh cờ đánh bạc gian tham tội ác, lụy đến tôn thân, nay Sở mai Tần, lên đồn xuống phủ, mẹ cha ủ rũ, khốn khổ vì con.

Nào con có biết, cha mẹ khổ đau, trăm não nghìn sầu, mùa Thu mùa Đông, rét run bức bối, chẳng nhìn sớm tối; ấp lạnh, quạt nồng, chẳng viếng chẳng thăm, chẳng hầu chẳng hạ, mẹ cha già cả, hình vóc gầy còm, hổ mặt mười con, dầy vò mắng nhiếc, mẹ cha hoặc góa, trơ trọi một mình, luôn những buồn tanh, như người ngủ trọ, chiếc gối một phòng, năm canh vò võ, mùa đông sương gió rét mướt cơ hàn, trai gái các con, nào ai hỏi đến, đêm ngày thương khóc, tự thán, tự thương!

Khi đem thức ăn, dâng lên cha mẹ, thì lại giữ kẽ rằng ngượng rằng e, sợ kẻ cười chê, ví đem quà bánh, cho vợ cho con, mặt dạn mày dầy, không hề xấu hổ, vợ con dặn bảo phải đúng như lời, cha mẹ hết hơi, không hề hối cải.

Đây là con gái, khi chưa gả chồng, hãy còn ở chung, tỏ ra hiếu thảo; khi đã gả bán, về ở nhà người, một ngày một lười thiết gì cha mẹ, những ngày giỗ tết, có đảo về qua, ví dụ mẹ cha, có gì sơ ý, liền sinh giận dữ, tỏ vẻ oán hờn, chồng chửu nhơn nhơn, đành cam lòng chịu, khác họ khác làng, tình nghĩa keo sơn, hóa ra thận trọng, mẹ cha máu mủ thì lại sơ tình.

Hoặc đi theo chồng, quê người đất khách, quận nọ tỉnh kia, cha mẹ xa lìa, làng không tưởng nhớ, chẳng viếng chẳng thăm, thư tín cũng không, tuyệt không tin tức, mẹ cha thường nhớ, rầu rĩ ruột gan, luống những hang hang, sớm chiều mong mỏi công đức cha mẹ, vô lượng vô biên, con chẳng hiếu hiền, ở đời cũng lắm.

Khi ấy Đại chúng, nghe Phật nói ra,công đức mẹ cha cao tầy non Thái, đều cùng đứng dậy, hoặc tự gieo mình, đạp đầu lăn khóc, máu me trào dạt, lai láng cả nhà, chết ngất cả ra, hồi lâu mới tỉnh, mà nói lời nầy khổ thay khổ thay! Đau lòng đứt ruột, lũ con ngày nay, tội ác ngập đầu, xưa đâu có biết, mờ như đêm tối, ngày nay biết hối thì sự đã rồi, đau đớn lòng tôi, trót đà bội bạc, cúi xin chư Phật, soi xét kẻ phàm, phóng Ngọc hào quang, tay cứu vớt, làm sao báo được, ân đức mẹ cha, Phật liền nói ra, đủ đầy tám giọng, bảo Đại chúng rằng:

1) Vì có kẻ nào, hai vai kiệu cõng, cha mẹ đi chơi, suốt cả mọi nơi,trên rừng dưới biển, hai vai nặng trễ, mòn cả đến xương, máu chảy cùng đường, không hề ân hận, cũng chưa báo được, công đức mẹ cha kể trong muôn một.

2) Ví lại có người gặp khi đói kém,cắt hết thịt mình, cung nuôi cha mẹ, khỏi lúc nguy nan, riêng mình cam chịu thịt nát xương tan, trăm nghìn muôn kiếp để báo thâm ân, chẳng được một phần, kể trong muôn một.

3) Ví lại có người trả trăm nghìn kiếp tự tay cầm dao, khoét đôi mắt mình, luyện làm thang thuốc, chữa bệnh mẹ cha như thế cũng là, chưa trả được ân, kể trong muôn một.

4) Ví lại có người, trải trăm nghìn kiếp, đều tự tay mình, cầm dao khoét ruột, móc lấy tim gan, luyện làm thang thuốc, chữa bệnh cho mẹ cha, như thế cũng là, chưa trả được ân, kể trong muôn một.

5) Ví lại có người, trải trăm nghìn kiếp vì tội mẹ cha, trăm nghìn vòng dao, băm vằm thân thể, thịt nát xương tan, như thế cũng là, chưa trả được ân, kể trong muôn một.

6) Ví lại có người,trải trăm nghìn kiếp, vì báo ơn mẹ, lấy mình đốt lên, làm cây đèn thịt, cúng dàng chư Phật như thế cũng là,chưa trả được ân kể trong muôn một.

7) Ví lại có người, trải trăm nghìn kiếp, vì bệnh mẹ cha, dập xương lấy tủy, để làm thang thuốc, chữa bệnh mẹ cha, như thế cũng là, chưa trả được ân, kể trong muôn một.

8) Ví lại có người, vì cứu mẹ cha, trải trăm nghìn kiếp, nuốt viên sắt nóng, cháy sẽm cả mình, như thế cũng là chưa trả được ân, kể trong muôn một.

Bấy giờ Đại chúng nghe Phật nói rồi, trong dạ bồi hồi, ruột đau như cắt, hai hàng nước mắt, tầm tã như mưa, mà bạch Phật rằng: con muốn đền ơn, công đức cha mẹ, cúi xin Phật đà, rủ lòng chỉ bảo?

Đức Phật liền bảo: Cặn kẽ mọi lời, này chúng sinh ơi, muốn đền ân mẹ, nhất là một lẽ, nên chép Kinh này, kính biếu gần xa, cho nhiều người tụng.

Hai vì cha mẹ đọc tụng kinh này, chuyên cần chớ đoạn

Ba vì mẹ cha, sám hối làm chay

Bốn vì mẹ cha, cúng dường Tam Bảo, tùy ý sở dùng.

Năm vì mẹ cha, trong sáu ngày Trai, phải nên nhớ giữ.

Sáu vì mẹ cha, thường hay bố thí, làm mọi việc lành.

Làm được như thế, thực là con hiếu, cứu được mẹ cha siêu thăng Cực Lạc, phúc đẳng Hà sa.

Phật bảo A Nan ở trên thế gian, những người bất hiếu sau hết duyên trần, nguyên cái xác thân, chôn vùi dưới đất; còn phần linh giác, là cái chân thân, phải vào địa ngục Chính ngục A Tỳ,vuông rộng tứ vi,tám ngàn cây số, bốn mặt lại có, tường sắt, tường đồng, lửa cháy tứ tung, toàn dây thép điện, thường có lửa bén cháy đỏ hồng hồng, bốc cháy tứ tung, thấy mà kinh sợ; hơn như thế nữa, sấm chớp đùng đùng, chó sắt rắn đồng, phun ra khói lửa, đốt cháy tội nhân. Lại còn nước đồng, đun sôi sùng sục, rót ngay vào miệng, những kẻ tội nhân, vì tội bất hiếu, cãi vã mẹ cha, cam chịu cực hình, ở trong ngục ấy, gươm dao sào gậy, đâm chém suốt ngày, như hạt mưa bay, trên không rơi xuống, trải trăm nghìn kiếp, không phút nào nguôi, hết hạn ấy rồi, lại vào ngục khác.

Đầu đội chậu máu, xe sắt nghiến thây,mình mẩy chân, tay, dập dừ tan nát, một ngày phải chết, tới nghìn vạn lần, khổ sở gian truân, vì chứng bất hiếu, Phật lại dạy rằng: vì vậy Thiện nam, hay là Tín nữ, thật là hiếu tử, trả nghĩa mẹ cha, in Kinh này ra, biếu cho người tụng, in được một quyển, được một đức Phật, in được trăm quyển, được trăm đức Phật, in được muôn quyển, được muôn đức Phật, phù hộ độ trì, lại tiếp hồn đi về, phương Cực Lạc,đây là lời Phật, chớ có coi thường, Địa ngục vấn vương, khó lòng thoát khỏi!

Bấy giờ A Nan cùng chư Đại chúng, Trời, Rồng, Thần, Quỉ, Dạ xoa, La sát, người cùng phi nhân được nghe Phật nói, đều phát nguyện rằng:

Chúng con tận tâm, chí thành chí kính, dù trăm nghìn kiếp, thịt nát xương tan, nhỏ như vi trần, cũng chẳng dám quên, lời chư Phật dạy. Thà rằng lấy kìm, cặp lưỡi rút ra, dài trăm do tuần, chao trâu sắt cày, máu chảy chan hòa, thành sông thành suối, con thề chẳng trái lời Phật dạy răn.

Chúng con thề rằng: Thà lấy trăm nghìn vòng dao giáo mác, đâm chém thân này, nhỏ như vi trần, cũng chẳng dám quên, lời chư Phật dạy.

Chúng con thề rằng: Thà lấy lưới sắt, quấn chặt vào thân trăm nghìn muôn kiếp, chẳng tháo cho ra, cực khổ vô cùng, cũng chẳng dám quên, lời chư Phật dạy.

Chúng con thề rằng: Thà đâm thà chém, thà mổ, thà xả, thà xay thà giã, nhỏ như vi trần, đem cái xác thân, làm nghìn muôn thứ, nào da nào thịt, nào gân nào xương,rơi rớt ngoài đường, trong nhà ngoài ngõ; trải trăm nghìn kiếp,chịu khổ như thế, cũng chẳng dám quên, lời chư Phật dạy.

Khi ấy A Nan, liền bạch Phật rằng: Lạy đức thế tôn, đây là kinh gì, lũ chúng con đây, đều muốn tụng trì, có được hay chăng.Đức Phật dạy rằng, Chúng con nên biết:

Kinh này là Kinh Đạo báo Phụ mẫu trọng ân chi Kinh, tất cả chúng sinh thảy đều nên tụng, khi ấy Đại chúng, nghe Phật nói rồi, tin kính phụng hành lễ tạ mà lui.

1) Kính lạy Đại báo phụ mẫu trọng ân Kinh.

2) Kính lạy Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

3) Kính lạy chư Phật đã đền ân cha mẹ.

4) Kính lạy Đức Ma Gia Đại Thánh Mẫu.

5) Kính lạy Ngài Quang Mục Đại Thánh Nữ.

6) Kính Lạy Ngài Diệu Thiện cắt tay cứu Phụ Vương.

7) Kính lạy Ngài Mục Kiền Liên vào ngục cứu mẫu thân.

8) Kính lạy chư vị Bồ tát đã đền ân cha mẹ.

9) Kính lạy Phật Từ Di Mẫu,Kiều Đàm Di đại Bồ tát.

10) Kính lạy Thầy Cưu Ma La Thập phiên dịch kinh này.

Cùng Danh Mục:

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>