Bài kinh báo hiếu: KHAI KINH KỆ

kinh bao hieuPháp Phật cao sâu rất nhiệm màu

Nghìn muôn ức kiếp dễ gặp đâu

Nay con nghe thấy xin chăm tụng,

Mong Đức Như Lai chỉ nghĩa mầu

Kính Lạy đức Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Cùng Danh Mục:

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>