Bài kinh báo hiếu: ĐỆ NHỨT ÂN – CHÍN THÁNG MUỜI NGÀY CƯU MANG NẶNG NHỌC

kinh bao hieuBao kiếp,duyên cùng nợ:

Ngày nay, mới vào thai,

Đầy tháng, sanh phủ tạng;

Bảy bảy, sáu tinh khai,

Thân trong như non Thái

Động tĩnh, sợ phong thai

Áo the, đành xốc xếch,

Gương lựơc, biếng trang đài.

Cùng Danh Mục:

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>