Bài kinh báo hiếu: ĐẠI BÁO PHỤ MẪU TRỌNG ÂN

van su phong thuy (5) kinh bao hieuTôi nghe thế nầy: Một thời Phật ở trong Tinh xá,Vườn Cấp cô độc,cây của Kỳ đà, cùng các Tăng già, có trên hai vạn, thêm tám nghìn người cùng chư Bồ tát.

Bấy giờ Thế Tôn, cùng với Đại chúng, nhân buổi nhàn du, đi về phía nam, thấy đống xương khô chất cao như núi Đức Phật Thế Tôn liền sụp lạy ngay đống xương khô ấy.

Tôi bạch Phật rằng: Lạy Đức Thế Tôn,Ngài ở trên ngôi chí Tôn,chí Quý,thầy cả ba cõi, cha lành bốn loài, thiên thượng nhân gian thảy đều tôn kính, sao Ngài lại lễ đống sương khô kia.

- Nầy A Nan ơi! Người tuy xuất gia,theo ta tu học, trong bấy nhiêu lâu, những sự thấy nghe, đã rộng rãi đâu, đống xương khô ấy, hoặc là ông bà, hay là cha mẹ,thần trước của ta, ngàn muốn ức kiếp, đời đã cách xa, bởi thế ta nay, chí thành kính lễ.Người đem xương này, chia làm hai phần, một là đàn ông, hai là đàn bà, phân biệt cho ta.

- Bạch Đức Thế Tôn, con xem ở đời, phàm là con trai mang đai hia mão, ai cũng nhận ra đấy là nam giới, những người con gái, hương hoa phấn sáp, kiềng xuyến nhẫn hoa, ai cũng nhận ra, đó là nữ giới.Nay người đã chết, xương trắng một màu, chúng con biết đâu, mà phân biệt được.

Cùng Danh Mục:

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>